VZR Garant Privacy Statement

Juni 2019


1. Privacy Statement

Wanneer u gebruik maakt van de website vzr-garant.nl worden gegevens van u vastgelegd. Alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, wordt door ons met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld. Wij zullen persoonlijke informatie uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde gegevens te beschermen. In dit Privacy Statement informeren wij u welke gegevens wij verzamelen en met welk doel wij dit doen.

2. Gegevens, doeleinden en grondslagen van gegevensverwerking

Om ervoor te zorgen dat u gebruik kan maken van de contactmogelijkheden van onze website verwerken wij een aantal gegevens van u. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  • Naam
  • Bedrijfsnaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Wij verwerken deze gegevens met als doel (i) uw vragen te beantwoorden of eventuele klachten te behandelen en/of (ii) door u opgevraagde informatie toe te sturen. In het kader van deze doeleinden verzamelen wij niet meer gegevens dan noodzakelijk zijn voor een goede dienstverlening. Daarnaast gebruiken wij uw informatie om u indien van toepassing te voorzien van relevante aanbiedingen, zoals een aanbod voor een garantieregeling. Het verwerken van deze gegevens is noodzakelijk om uw verzoek, vraag of klacht op een juiste manier te kunnen behandelen.

3. Verstrekking en bewaartermijnen

Voor zover wij gebruikmaken van onafhankelijke IT dienstverleners voor de uitvoering van onze dienstverlening, gelden deze IT dienstverleners als verwerkers in de zin van de AVG en zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke. Met deze verwerkers zullen we passende afspraken maken omtrent de verwerking van gegevens door middel van verwerkersovereenkomsten. De bevoegdheden van onze medewerkers voor het inzien van verstrekte gegevens is functie gerelateerd. De medewerker heeft alleen toegang tot die gegevens die van belang zijn voor het juist uitvoeren van zijn of haar werkzaamheden. Wij bewaren gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel als in dit Privacy Statement is omschreven.

4. Correctie en verwijdering van gegevens

Wij honoreren uw rechten met betrekking tot uw gegevens. Daartoe hoort het recht op inzage in de gegevens die wij over u verwerken, inclusief een overzicht van de gegevens zoals deze zijn geregistreerd en de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verwerking. Tevens heeft u het recht een verzoek te doen tot rectificatie of verwijdering van uw gegevens. Wij zullen ons inspannen om uw verzoeken te realiseren voor beperking van de verwerking van gegevens en overdracht van gegevens.

Verzoeken tot uitoefening van bovengenoemde rechten kunnen aan ons gericht worden via info@vzr-garant.nl. Wij zullen uw verzoek binnen vier (4) weken beantwoorden. Ook indien uw verzoek niet gehonoreerd wordt, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

5. Cookies en website

Wij maken gebruik van cookies. Door de instellingen van uw browser te veranderen, kunt u het gebruik van cookies toestaan of verhinderen. Met behulp van de analytische cookies verzamelen en analyseren wij gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van deze website, zoals gekozen domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens worden onder meer gebruikt om onze website te optimaliseren en om u op geselecteerde pagina’s relevante informatie aan te kunnen bieden.

6. Websites van derden

Op onze website staan mogelijk links naar websites van andere bedrijven en instellingen. Elk bedrijf of instelling stelt zijn eigen privacy beleid vast. Ons Privacy Statement is alleen van toepassing op onze website en bedrijfsvoering en is niet van toepassing op websites van derden.

7. Contact

Heeft u over dit Privacy Statement of over de wijze waarop wij met gegevens omgaan vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen via info@vzr-garant.nl.

8. Wijzigingen in Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Reisorganisatie zoeken?

Alle VZR Garant deelnemers staan op deze website vermeld. Controleer hier of de organisatie die je zoekt is aangesloten bij VZR Garant.